RESMİ İLAN
Giriş Tarihi : 20-03-2020 08:00

MEZARLIK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABUT VE MEZAR TAHTASI RİZE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

MEZARLIK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TABUT VE MEZAR TAHTASI RİZE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Mezarlık hizmetlerinde kullanılmak üzere tabut ve mezar tahtası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası               :2020/151380
1-İdarenin
a) Adresi                            :PİRİÇELEBİ MAHALLESİ MENDERES BULVARI 1 53100 MERKEZ/RİZE
b) Telefon ve faks numarası :4642145521 - 4642144091
c) Elektronik Posta Adresi :mehmetcakir@rize.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Yetişkin Tabut 600 adet Yetişkin Battal Tabut 100 adet Mezar Tahtası 1.000 takım Mezar İşaret Tahtası 1.000 çift
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri                           :Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri deposu, İtfaiye Müdürlüğü Deposu ve İdarenin belirleyeceği depolara eksiksiz ve hasarsız teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi                           :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri deposu, İtfaiye Müdürlüğü Deposu ve İdarenin belirleyeceği depolara Muayene ve Kabul Komisyonu kontrollüğünde teknik şartnameye uygun olarak eksiksiz ve hasarsız olarak 31.12.2020 tarihine kadar peyder pey teknik şartnamede belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            : Rize Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası Kat:3 RİZE
b) Tarihi ve saati            : 09.04.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Bürosu Şefliği Piriçelebi Mah.Menderes Bulvarı Belediye Hizmet Binası Kat:2 RİZE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.