RESMİ İLAN
Giriş Tarihi : 20-04-2020 08:00

TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI GERİ KAZANILMASI BERTARAF EDİLMESİ VEYA ARA DEPOLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI GERİ KAZANILMASI BERTARAF EDİLMESİ VEYA ARA DEPOLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
Tehlikeli Atıkların Toplanması Taşınması Geri Kazanılması Bertaraf Edilmesi veya Ara Depolanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                     :2020/202436
1-İdarenin
a) Adı                                     :T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi                        :İslampaşa Mah. Şehit Ali İslamoğlu Sok. 16 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası     :4642130491 - 4642142812
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası                        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                     :Tehlikeli Atıkların Toplanması Taşınması Geri Kazanılması Bertaraf Edilmesi veya Ara Depolanması
b) Niteliği, türü ve miktarı           : 70.000 Kilogram üzerinden Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Ve /Veya Ara Depolanması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi              :İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır
d) İşe başlama tarihi           :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.05.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C.S.B. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İHALE SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:
1.Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
2. Yüklenici firma ara depolama lisansına  sahip ise geri kazanım ve bertaraf merkezleri ile yapmış olduğu sözleşmeler
3.Çevre ve şehircilik il müdürlüklerinden alınan tehlikeli atık taşıyan firmalar için lisans belgesi ve taşıma yapacak her bir araç için tehlikeli atık taşıma lisans belgesi
4. tehlikeli madde güvenlik danışmanı ve tehlikeli madde faaliyet belgesi
5.Araçlar, Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğüne ait yetki belgesi
6.Şöforler için Tehlikeli madde taşıma sertifikası ( ADR veya SRC belgesi) ve ehliyeti

 

7.TSE den alınmış Karayolları  ile Tehlikeli Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi
8. Tehlikeli atıkların her biri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Tesise kabul edilecek atıklar ve kodlar belgesi
9.ÜDY veya ODY mesleki yeterlilik belgesi ve Ticari Taşıma Yetki Belgesi (K1)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Ve /Veya Ara Depolanması İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.